www Adressen

KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FOND NÁRODNÉHO MAJETKU

GENERÁLNA PROKURATÚRA

KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

MINISTERSTVO DOPRAVY, PôŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

MINISTERSTVO FINANCIÍ

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

MINISTERSTVO KULTÚRY

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO PôDOHOSPODÁRSTVA

MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

MINISTERSTVO VNÚTRA

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

NAJVYŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

OBCHODNÝ REGISTER

POŠTOVÝ ÚRAD

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD

ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚRAD PRE FINANČNÝ TRH

ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ÚRAD PRE ŠTÁTNU SLUŽBU

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

USTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠTATISTICKÝ ÚRAD